Druhy kontroly a revízie elektrických spotrebičov a zariadení

Druhy kontroly a revízie elektrických spotrebičov a zariadení

Ľudstvo pozná elektrinu už viac ako 2000 rokov. Za posledných sto rokov zmenila spôsob života celého ľudstva. V súčasnosti je elektrina využívaná vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Elektrina a elektrické zariadenia sú pre súčasných ľudí samozrejmosťou. Je veľmi dôležité rešpektovať pravidlá bezpečnej a spoľahlivej prevádzky zariadení.[1]

Od každého elektrického zariadenia sa očakáva, že bude pracovať bezporuchovo a hlavne nesmie ohrozovať ľudské zdravie. Z tohto dôvodu boli zavedené normy, ktoré predpisujú technické vlastnosti, ktoré dané zariadenie musí spĺňať. Každé prevádzkované zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Na zmeny jeho vlastností vplývajú rôzne druhy prostredia, v ktorých sa nachádza (napr. teplota, vlhkosť,...), starnutie materiálov a opotrebenie. Počas prevádzky sa technické parametre zariadenia v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné pravidelne monitorovať elektrické zariadenie počas celej doby jeho životnosti.

V celej Európskej únii sa vykonávajú pravidelné prehliadky a revízie elektrických zariadení v budovách a objektoch prístupných verejnosti. Tento systém kontrol je vykonávaný na základe platných právnych predpisov a noriem. V prvej časti popisujem základné technické normy ktoré sa zaoberajú revíziou elektrických zariadení a popísal som revidované zariadenie.

Odborná spôsobilosť

Vykonávanie kontrol elektrických spotrebičov

Kontrolu elektrického spotrebiča môže vykonávať poverený poučený pracovník organizácie (teda aj pracovník bez elektrického vzdelania), ktorý však musí mať odbornú spôsobilosť ,,Poučený pracovník" §20 podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z,, ktorý bol vyškolený v rozsahu svojej činnosti pre tieto kontroly a bol upozornený na možné ohrozenie elektrickým prúdom a súčasne bol poučený s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. Poučená osoba musí mať zápis o poučení, v ktorom je uvedený obsah poučenia [3]. Nevyžaduje sa písomný zápis o vykonanej kontrole. Kontrola sa v praxi vykoná samotným pracovníkom vždy pred použitím spotrebiča.

Vykonávanie revízie elektrických spotrebičov

V zmysle § 13a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže revíziu elektrických spotrebičov vykonávať poverený odborný pracovník s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik § 22. Výnimočne môže vykonávať revízie elektrických spotrebičov aj osoba poučená §20 pod dohľadom osoby s §22 a väčším, ktorá poskytne poučenej osobe podrobnejšie pokyny k vykonávaniu OP a OS poprípade spolu s poučenou osobou rieši náročnejšie prípady tak, aby boli dodržované príslušné bezpečnostné opatrenia[3]. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že norma píše o revízii, ale vyhláška je vždy nadradená norme.

Rozdelenie odborných prehliadok a skúšok

Norma STN 33 1500 je základnou normou pre prevedenie revízie elektrických zariadení a zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny. Platí pre všetky elektrické zariadenia, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, zvieratá alebo majetok a prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza za určitých podmienok prevádzky elektrickým prúdom, napätím, alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny, pokiaľ iná štátna norma alebo predpis štátneho orgánu odborných dozorov nestanoví pre zvláštne prípady odlišné požiadavky [4].

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia je preverenie jeho technického stavu z hľadiska jestvujúcej bezpečnosti a požadovanej bezpečnosti, čo inak znamená overenie zhody s predpismi a normami s cieľom, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku. Odborná prehliadka a odborná skúška alebo revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Odborné prehliadky a odborné skúšky alebo revízie rozdeľujeme na: [3]

 • prvé (východiskové),
 • opakovaná  (periodická),
 • mimoriadne.

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška

Prvá odborná prehliadka a odborná skúška alebo východisková revízia elektrického zariadenia musí byť vykonaná po montáži alebo po ukončení celkovej rekonštrukcie elektrického zariadenia. Po jej uskutočnení elektrotechnik špecialista vypracuje písomný doklad Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia alebo Správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia [3]. Tento doklad si musí prevádzkovateľ zariadenia archivovať počas celej doby životnosti elektrického zariadenia.

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška

Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia alebo periodická revízia elektrického zariadenia sa musí periodicky vykonávať na prevádzkovanom elektrickom zariadení v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po jej uskutočnení  revízny technik podľa §24 vyhlášky 508/2009, vypracuje písomný doklad: Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia alebo Správu o periodickej revízii elektrického zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom [3].

Východisková revízia

Bez východiskovej revízie nemôžeme uviesť nové elektrické zariadenie do prevádzky, zariadenie musí mať kontrolu z hľadiska bezpečnosti. Prípadne ju nahradí overený a doložený doklad v súlade s požiadavkami stanovenými zvláštnymi právnymi predpismi ako napr. označenie štátnou značkou kvality, značkou prvého stupňa kvality, protokolom o kusovej skúške výrobku. Ak máme vážne spoločenské, národohospodárske alebo technologické dôvody prečo nemôžu byť elektrické zariadenia počas rekonštrukcie bez napätia po celý čas trvania práce, môžeme v priebehu práce zariadenie prevádzkovať bez vykonanej východiskovej revízie. V takýchto prípadoch musíme zabezpečiť opatrenia a kontroly, aby nebola ohrozená bezpečnosť na tých častiach zariadenia, kde sa vykonávala práca a treba ich uviesť do prevádzky. Všetky kontroly treba písomne zaznamenať a musia byť podpísane povereným pracovníkom. Východiskovú revíziu vykonáme po ukončení všetkých prác rekonštrukcie na všetkých častiach elektrického zariadenia, na ktorých boli práce vykonané.V ostaných prípadoch je najprv potrebné vykonať východiskovú revíziu a až potom uviesť zariadenie do prevádzky. Pre túto normu, nepovažujeme rozšírenie elektrického obvodu nn, ktoré nevyžaduje zmenu istenia za nové ani rekonštruované elektrické zariadenie, a tak správu o východiskovej kontrole nahradzuje záznam o kontrole a podpis povereného pracovníka. Elektrické zariadenia môžeme pripojiť pod napätie, ak je to nutné pre merania a skúšky potrebné pred ukončením východiskovej revízie. Ale najskôr je treba urobiť také opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť. Na elektrickom zariadení, ktoré mení svoju pôvodnú polohu, môže pri premiestňovaní na nové miesto, doprave alebo skladovaní nastať zmena elektrických a funkčných vlastností alebo pri zmene zapojenia oproti pôvodnej dokumentácii sa musí vykonať aspoň kontrola. Kontrolu vyhotoví poverený pracovník, spíše záznam o kontrole a podpíše ho. Ak sa toto zariadenie na mieste skladá z viacerých častí treba vykonať východiskovú revíziu. [4]

Podklady pre východiskovú revíziu

 • dokumentácia elektrického zariadenia odpovedajúca skutočnému stavu,
 • protokol o určení druhu prostredia, pokiaľ nie je súčasťou dokumentácie,
 • písomné doklady o vykonaní východiskových revízii časti elektrického zariadenia,
 • záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na elektrickom zariadení pred uvedením do prevádzky,
 • písomné záznamy o vykonaných opatreniach a kontrolách [4].

Opakovaná OPaOS revízie

Prevádzkované elektrické zariadenia musia mať periodickú (pravidelnú) revíziu najneskôr v lehote stanovenej touto normou. Lehoty pravidelných revízii sú stanovené v STN 33 1500/Z1. Podľa STN 33 3200 sa na prenosovom vedení, distribučnej sústave, transformačných staniciach vn/nn a rozvodných zariadení nn distribučnej sústavy nemusia vykonávať pravidelné revízie, ak je bezpečnosť elektrických zariadení pravidelne zaisťovaná kontrolami a údržbou podľa vlastného postupu pravidelnej údržby. Prevádzkované elektrické zariadenia musia mať periodickú (pravidelnú) revíziu najneskôr v lehote stanovenej touto normou. Lehoty pravidelných revízii sú stanovené v STN 33 1500/Z1. Pravidlá preventívnej údržby stanovujú lehoty a spôsoby vykonávania pravidelných kontrol, prípadne predlžujú lehoty pravidelných revízii. O výsledkoch pravidelných kontrol a odstránení porúch zistených kontrolou sa musí vykonať záznam s podpisom povereného pracovníka. Výnimkou sú elektrické zariadenia, ktoré musia byť v nepretržitej prevádzke zo spoločenských, národohospodárskych alebo technologických dôvodov. U týchto zariadení sa pravidelná revízia môže vykonať aj po skončení lehoty pravidelnej revízie, a to najneskôr v nasledujúcom roku od uplynutia stanovenej lehoty. Dĺžka lehoty pre pravidelnú revíziu elektrického zariadenia sa odvodí v závislosti na umiestnení elektrického zariadenia viď. tabuľka nižšie.

Druh prostredia Lehota v rokoch
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne z nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne z nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4

 

Podklady pre opakovanú OPaOS revíziu

 • dokumentácia elektrického zariadenia odpovedajúca skutočnému stavu,
 • protokol o určení druhu prostredia,
 • dokumenty o údržbe elektrického zariadenia, tzn. vykonané kontroly, revízie, skúšky a merania,
 • záznamy s výsledkami vykonaných kontrol podľa pravidiel preventívnej údržby a s podpisom povereného pracovníka,
 • doklady z činnosti orgánu štátneho odborného technického dozoru [4]
 • kompletnú dokumentáciu a nutnosť jej archivovania počas celej prevádzky technického zariadenia
 • prevádzkový denník zariadenia

Lehoty vykonávania OPaOS podľa druhu prostredia

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa klasifikácie vonkajších vplyvov. Táto tabuľka 8a je pre už dávno existujúce objekty, ktoré boli stanovené a postavené podľa starej normy STN 33 0300.

    Lehoty1) odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch)
Kategória 13) Vonkajšie vpyvy 13) Trieda 13)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
A AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AA Teplota a vlhkosť 3 3 3 5 5 3 3 3  
  AC Nadmorská výška 5 3              
  AD Voda z iného zdroja ako dažďa 5 3 1 1 1 1 1 1  
  Dážď 4                
  AE Cudzie pevné telesá 5 5 5 5 3 3      
  AF Korózia 5 4 3 1          
  AG Nárazy, otrasy 5 5 2            
  AH Vybrácie 5 5 2            
  AJ Iné mechanické namáhania  
  AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3              
  AL Živočíchy 5 3              
  AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky 5 5
  AN Slnečné žiarenie 5 5 4            
  AP Seizmicita 5 5              
  AQ Blesk 52) 52) 52)            
  AR Pohyb vzduchu 5 5 5            
  AS Vietor 5 5 4            
  AT Snehová pokrývka 5 4 4            
  AU Námraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
B BA Spôsobilosť osôb 5 4 5 5 5        
  BB Odpor tela 5 5 3            
  BC Dotyk so zemou 5 5 4 1          
  BD Únik 5 4 2 2          
  BE Spracúvané / Skladované látky 5 23) 24) 5          
C CA Stavebné materiály 5 2              
  CB Konštrukcia stavby 5 2 2 2          

 

Vysvetlivky:

1) Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.

2) Platí pre elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny.

3) Platí pre triedy BE2-N1 až BE2-N3. 4) Platí pre triedy BE3-N1 až BE3-N3.

Poznámky: Triedy so zvýrazneným tmavým pozadím sa považujú za triedy normálnych vonkajších vplyvov.13) Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok existujúcich elektrických zariadení, v prípade ktorých bol protokol o určení prostredia vypracovaný do 31. januára 2009, upravuje slovenská technická norma.14)

Nové objekty, ktoré sú naprojektované podľa súčasnej vyhlášky a majú stanovené prostredie v protokole o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, tak tie sa už určujú podľa tabuľky 8b vyhlášky. Túto tabuľku (nakoľko je značne rozsiahla), nájdete na tomto odkaze - klikni

Vykonávanie kontrol a revízií elektrických spotrebičov v prevádzke

Problematikou kontrol a revízií elektrických spotrebičov v prevádzke sa zaoberá norma STN 33 1610: 2002. Účelom tejto normy je stanoviť požiadavky na kontroly a revízie elektrických spotrebičov, ktoré sú odlišné od ČSN 33 1500 a ČSN 1600, s cieľom zabezpečenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a proti požiaru.

Rozdelenie elektrických spotrebičov

Elektrický spotrebič je definovaný ako elektrické zariadenie používané v domácnostiach, dielňach, a pod. určené k premene elektrickej energie na iný druh energie (napr. na teplo, svetlo, alebo na mechanickú energiu pre pohon). Podľa normy STN 33 1610 medzi elektrické spotrebiče patria:

 • spotrebiče pre domácnosť a podobné účely (vŕtačky, brúsky,, mixéry, a pod.),
 • elektrické svietidlá (pevne zabudované, prenosné a pod.),
 • elektrické zariadenia informačnej techniky (kancelárska technika, výpočtová technika a pod.),
 • prístroje spotrebnej elektroniky (televízie, rádiá, počítače a pod.),
 • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia (ak sú súčasťou pripojenia spotrebiča),
 • elektrické a elektronické meracie prístroje,
 • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru (podlahové vykurovanie a pod. ).

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa charakteru spotrebiča:

 • prenosné spotrebiče - spotrebiče, s ktorými sa pri práci manipuluje do hmotnosti 18 kg (vysávač, varič, a pod.),
 • neprenosené spotrebiče - spotrebiče s hmotnosťou nad 18 kg (chladnička, práčka, umývačka riadu, a pod.),
 • pripevnené spotrebiče – spotrebiče pripevnené k podložke určené k používaniu (klimatizačná jednotka, ohrievač vody, a pod.).

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania:

 • Skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi,
 • Skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, v poľnohospodárstve ),
 • Skupina C - Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch,
 • Skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely, a pod.),
 • Skupina E - Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Triedy ochrán elektrických spotrebičov

 • Trieda ochrany 0 : Má len základnú izoláciu, ktorá cháni pred úrazom a nemá ochranu pri poruche. Spotrebiče, ktoré majú len túto ochranu sa považujú za nebezpečné a ich prevádzka sa povoľuje len v priestoroch s nevodivým okolím. Na Slovensku sa nesmú používať.
 • Trieda ochrany I : Spotrebiče majú základnú izoláciu, ktorá zabezpečuje základnú ochranu a ochranné pospájanie zabezpečuje ochranu pri poruche. Na zariadenie sa pripojí ochranný vodič PE zo siete.
 • Trieda ochrany II : Spotrebiče so základnou izoláciou, ktorá zabezpečuje základnú ochranu a s prídavnou izoláciou, ktorá zabezpečuje ochranu pri poruchách alebo zariadenie, ktoré má zosilnenú izoláciu, ktorá zabezpečuje základnú ochranu a aj ochranu pri poruche. Vodivé časti sa nesmú pripojiť na ochranný vodič.
 • Trieda ochrany III : Pri tomto type spotrebiča nie je potrebné mať pripojený ochranný vodič lebo je vybavené obvodmi SELV a PELV, napätie nepresiahne predpísané hodnoty bezpečného napätia ( 50V str. a 100V js. )

Triedy ochrán elektrických predmetov a používané značky na ich označenie.

 

Revidoval : Marcel Vojčík , ElektroLab

[1] VESELKA, František a Rostislav HUZLÍK. Inspekční a revizní činnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 9788072045686.

[2] Ondrej Porubský : Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení

[3] MERAVÝ, Ján a Juraj TOMÁNEK. Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom. Druhé prepravované. Trenčín: IGAZ, 2015. ISBN 978-80-89576- 03-6.

[4] STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy - Revízie elektrických zariadení, Praha: Vydavatelství norem Praha 1960

Zdieľaj :

Pridať nový komentár

 Váš komentár bol úspešne odoslaný. Ďakujeme!   Obnov stránku
Chyba: Prosím, skúste to znova